پیکاپ ویزا
مبلغ سفارش:0 ریال
هزینه ارسال داخلی: 0 ریال
عوارض و مالیات بر ارزش افزوده: 0 ریال
مبلغ قابل پرداخت:0 ریال
اطلاعات فردی
دسترسی اکانت سفارت
دانلود اسناد
مدارک مورد نیاز برای عقد قرار داد به شرح زیر می باشد که لازم است در هنگام حضور در دفتر شرکت برای عقد قرار داد تمامی این موارد آماده و قابل تحویل باشد:

الف. اصل پاسپورت امضا شده متقاضی

ب. اصل رسید کوریر Courier-in-authorization-Certificate (این رسید را می توانید از داخل اکانت وقت سفارت خود پرینت بگیرید)

پ.اصل برگه زرد یا صورتی که پس از انجام مصاحبه از افسر سفارت دریافت کرده اید.

ت. رسید کانفرمیشن فرم DS-160

ث.تکمیل و امضای یک نسخه از فرم وکالتنامه پیک آپ ویزا
پرداخت
پیگیری وضعیت سفارش